Memory Lounge Bar & Restaurant
Café/Dessert, Bar/Pub

Memory Lounge Bar & Restaurant

7 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50,000 - 385,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0