Mint Cafe - Pasteur
Café/Dessert
Mint Cafe - Pasteur
46 Pasteur, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 31,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0