Trang Mai Sea Food - Shop Online
Shop Online
Trang Mai Sea Food - Shop Online
4 Nguyễn Thiếp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
2lượt đánh giá từ Now
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
25 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0