Habari Tea & Coffee
Café/Dessert
Habari Tea & Coffee
133/11B Hòa Hưng, P. 12, Quận 10, TP. HCM
20,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0