Pizza Hut - Ông Ích Khiêm
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Hut - Ông Ích Khiêm
45M Ông Ích Khiêm, Quận 11, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
60,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0