Chè Tường Phong
Café/Dessert
Chè Tường Phong
83 An Điềm, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 28,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0