Zolo - Tea & Coffee
Café/Dessert

Zolo - Tea & Coffee

5/1L Tô Ký, Quận 12, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0