Mint Coffee
Café/Dessert
Mint Coffee
19 Nguyễn Hữu Huân, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
15,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0