THỨ 4 - TIỆC LÀ Ừ

THỨ 4 - TIỆC LÀ Ừ

Thứ 4 đặt tiệc linh đình. Ưu đãi đến 30% khi đặt bàn qua NowTable trên ứng dụng Now