Pepperonis Restaurant - Giảng Võ
Nhà hàng -Chi nhánh
Pepperonis Restaurant - Giảng Võ
123 K1 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0